WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Rys historyczny szkoły

W 1875 r. fabrykant z Pabianic, Rudolf Kindler, nabył od Lubowickich majątek ziemski o powierzchni 307 hektarów i zamieszkał w starym dworze. Następny właściciel majątku, Oskar Kindler (syn Rudolfa) wybudował w 1898 roku, istniejący do dzis pałac, za niebywałą wówczas sumę 120 tysięcy rubli, przewyższającą wartość majątku ziemskiego. Spadkobierczyniami widzewskich dóbr po śmierci Oskara Kindlera zostały jego dwie córki: Helena i Zofia. Helena Herse, której mąż był znanym w miedzywojennej Polsce właścicielem magazynu w Warszawie, objęła i sama administrowała gospodarstwem rolnym. Zofii, która wyszła za doktora chemii, pana Loth (przed wojną był przedstawicielem fabryki samochodów „Fiat” w Łodzi przy ul. Kilińiskiego) przypadły w udziale ogrody i szkółki drzew. Przed wybuchem wojny w 1939 r. pani Herse podjęła decyzję o rozparcelowaniu ziemi, ale katastrofa wrześniowa zatrzymała tę akcję. Widzew stał się miejscem stacjonowania Lwowskiego Dywizjonu Myśliwskiego wchodzącego w skład Armii Łódź.

W lutym 1945 r. gospodarstwo i pałac, jako własność poniemiecką, przejęło Wojsko Polskie, a następnie Państwowy Fundusz Ziemi i zapadła decyzja o przekazaniu majątku widzewskiego do dyspozycji nowo utworzonej w Łodzi Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego.
W lutym 1946 r. przeniesiono do Widzewa zorganizowane zaraz po wojnie (15 maja 1945 r.) w Ostrowie koło Łasku Liceum Ogrodnicze. Na warsztat dydaktyczny Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego i Państwowego Liceum Ogrodniczego przy WSGW przeznaczono sady i szkółki o powierzchni 70 hektarów.

Szkoła i internat miesciły się w pałacu. Dla łódzkiej uczelni rolniczej i widzewskiej szkoły zaplanowano budowę nowoczesnego kompleksu budynków i bocznicy tramwajowej o łącznej wartośi 8 milionów dolarów, co miało być sfinansowane przez Polonię amerykańską. Jednak w 1949 roku WSGW przeniesiono do Olsztyna i plany rozbudowy Widzewa upadły. Zimą 1950 r. nastąpił ostateczny, utrzymujący się do dziś, podział ziemi i budynków. Liceum Ogrodnicze otrzymało 65 hektarów ziemi, pałac z parkiem i część zabudowań gospodarskich, natomiast resztę ogólnego areału z ogrodami i szkółkami przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne w Widzewie (obecnie Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze) oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ksawerowie.

Wielkie zapotrzebowanie powojennego rolnictwa na wykwalifikowane kadry wpłynęło na przyśpieszony, dwuletni okres kształcenia w zawodzie ogrodnika. Już w roku 1947 maturę uzyskało pierwszych dziesięciu absolwentów. Wśród 13 maturzystów końiczących Państwowe Liceum Ogrodnicze w 1948 roku znalazł się długoletni, ceniony nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych, pan Grzegorz Bara. Pierwszą widzewską szkołę ogrodniczą ukończyło około 130 uczniów. W 1951 r. Państwowe Liceum Ogrodnicze ulega likwidacji, a w jego miejsce powstaje 4-letnie Technikum Ogrodnicze i 4-letnie Liceum Mechaniki Rolnej, którego nazwa wkrótce ulega zmianie na Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Natomiast Technikum Ogrodnicze po 2 latach działalności zostaje rozwiązane w 1953 roku, a uczniowie tej szkoły zostają przeniesieni do Technikum Ogrodniczego w Gumniskach koło Tarnowa.

W 1954 roku szkoła, która przez 7 lat mieściła się w pałacu, na stałe przenosi się do nowego, budowanego przez cztery lata, dwupiętrowego obiektu, który do dziś jest miejscem nauki uczniów Zespołu Szkót Rolniczych. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, które przekazano Technikum Mechanizacji Rolnictwa jako warsztat dydaktyczny praktycznej nauki zawodu w lipcu 1956 roku.

W 1957 roku władze oświatowe podjęły decyzję o pięcioletnim okresie kształcenia w średnich szkołach zawodowych. Nowy rok szkolny przynosi zatem zmiany organizacyjne, rozpoczyna działalność pięcioletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz reaktywowane pięcioletnie Technikum Ogrodnicze, dla którego w 1958 r. oddano do użytku szklarnie o powierzchni 930 m2 oraz „belgijki” (1200 m2). Rok 1958 przynosi takze poprawę warunków mieszkaniowych kadry pedagogicznej, oddano bowiem do użytku nowy, 8-rodzinny budynek dla nauczycieli.
Dziatalność dydaktyczna szkoły w Widzewie od 1958 r. zostaje poszerzona o 3-letnie korespondencyjne Kursy Ogrodnicze i 3-letnie korespondencyjne Kursy Mechanizacji Rolnictwa.

Dynamiczny rozwój szkoły i jej coraz większy prestiż w środowisku spowodowały, że z dniem 1 wrzesnia 1960 r. Dekretem Rady Ministerstwa Rolnictwa powołano w Widzewie Zespół Szkół Rolniczych z następujqcymi jednostkami programowymi: 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 5-letnie Technikum Ogrodnicze, 2-letnią Państwową Szkołę Techniczną Wodno-Melioracyjną, Wydział Kształcenia Korespondencyjnego oraz Ośrodek Kształcenia Traktorzystów. Na tę okazję Komitet Rodzicielski ufundował Sztandar dla Zespołu Szkół Rolniczych, który nadal jest chlubą szkoły i uczniów.

Bogaty w przełomowe momenty rok 1960 przynosi też poprawę warunków mieszkaniowych, ośmiu rodzinom nauczycielskim oddano bowiem do użytku nowy blok, drugi sposród trzech planowanych. Na kolejny blok, również 8-rodzinny, nauczyciele czekali jeszcze rok. Zmiany w strukturze szkoły, obecnie już Zespołu Szkół Rolniczych, zachodzą nadal. Po rocznej pracy zostaje przeniesiona do Łodzi Państwowa Szkoła Techniczna Wodno-Melioracyjna. Od 1962 r. ulegają stopniowej likwidacji 3-letnie Korespondencyjne Kursy Mechanizacji Rolnictwa i Ogrodnicze, a w ich miejsce powstaje 5-letnie Korespondencyjne Technikum Ogrodnicze i 5-letnie Korespondencyjne Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Wiosną 1963 r. rozpoczęto budowę internatu męskiego, trzypiętrowego, okazałego budynku oddanego do użytku 23 stycznia 1965 roku. Buduje się także szklarnię o powierzchni 1150 m2 oraz powstają plany budowy następnych obiektów socjalnych: internatu żeńskiego, stołówki na 400 miejsc oraz dwóch 18-rodzinnych bloków mieszkalnych dla pracowników. Te szerokie plany rozbudowy bazy socjalnej motywuje dalsza reorganizacja struktury Zespołu Szkół Rolniczych. Stopniowej likwidacji ulega 5-letnie Technikum Ogrodnicze, a w to miejsce wprowadza się dwustopniowy system kształcenia w tym zawodzie. W roku szkolnym 1970/71 rozpoczyna pracę dwuletnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, na podbudowie której powstaje 3-letnie Technikum Ogrodnicze. Największym jednak sukcesem łódzkiego szkolnictwa rolniczego było powołanie w Widzewie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie. Pierwsza inauguracja roku szkolnego akademickiego odbyła się 23 września 1970 roku, wieńcząc długotrwałe starania władz województwa łódzkiego o utworzenie w Widzewie zawodowych studiów zaocznych.

Następne zmiany organizacyjne mają miejsce w 1974 roku. Ulega wtedy likwidacji Wydział Kształcenia Korespondencyjnego, a powstaje 3-letnie Wieczorowe Technikum Ogrodnicze dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Od 1976 roku w skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzi Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Chocianowicach, jako szkoia filialna.

Z końcem lat siedemdziesiątych ulega poprawie baza socjalna szkoły. 1 września 1977 roku zostaje przekazany do użytku nowy, jednopiętrowy budynek internatu zeńskiego oraz stołówka szkolna na 400 miejsc. W 1980 roku wprowadzają się do nowego, 18-rodzinnego bloku mieszkalnego pracownicy szkoły i gospodarstwa. W następnym, równiez 18-rodzinnym bloku oddanym do użytku w 1983 roku dwanaście rodzin pracowników Zespołu Szkół Rolniczych otrzymało nowoczesne mieszkania, natomiast pozostałe lokale przeznaczono na akademik dla studentów, którzy dotąd korzystali z pokoi w internacie męskim i przeznaczonym do remontu, pałacu. Konieczność takiego zagospodarowania 18-rodzinnego bloku mieszkalnego wynikała również z wprowadzenia w roku 1979 w skład widzewskiej „Alma Mater” drugiego wydziału pracującego systemem stacjonarno-przemiennym do roku 1984. W związku z tym w 1979 roku przeniesiono z Widzewa do Zespołu Szkół Ogrodniczych w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 3-letnie Wieczorowe Technikum Ogrodnicze dla Pracujących. Wtedy też nastąpiła likwidacja filialnej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Chocianowicach, z uwagi na jej zbyt skromną bazę lokalową, nie gwarantującą możliwości kształcenia w zmienionym, trzyletnim systemie nauczania w szkołach zasadniczych. W to miejsce w 1981 r. w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Widzewie wchodzi filialna Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Wardzyniu.

Decyzja władz oświatowych o likwidacji 2-letnich, a wprowadzeniu 3-letnich Zasadniczych Szkół Zawodowych wpływa na powstanie w 1982 r. w Widzewie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej oraz 3-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W związku z tym stopniowej likwidacji ulega 3-letnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej, a w 1982 r. zostaje otwarte 5-letnie Technikum Ogrodnicze. Jednak na proźbę władz terenowych i rodziców Wydział Oświaty Rolniczej Urzędu Miasta Łodzi podejmuje decyzję o utrzymaniu w Widzewie dwustopniowego cyklu kształcenia w zawodzie ogrodnika i 1 września 1985 r. rozpoczyna pracę trzyletnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Likwidacji natomiast ulega w 1985 roku 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a chętni kandydaci do tej szkoły mogą zdobyć zawód rolnika w szkole filialnej w Wardzyniu. Rozwinięta baza dydaktyczna kształcenia praktycznego dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa jest przyczyną decyzji władz oświatowych o utworzeniu w Widzewie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa, która rozpoczęła pracę 1 września 1984 roku.

Po ostatecznej reorganizacji szkół wchodzqcych w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Widzewie, struktura organizacyjna tej „kuźni kadr dla rolnictwa” w roku szkolnym 1985/86 przedstawia się nastepująco:

 • 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • 5-letnie Technikum Ogrodnicze,
 • 3-letnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej,
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza,
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Wardzyniu.

Ponadto Zespół Szkół Rolniczych prowadzi szeroką, działalność dydaktyczną dla pracujących:

 • przy szkole funkcjonuje Komisja Państwowa do spraw przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej,
 • organizuje sie kursy artystycznego układania kwiatów,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych pracują jako instruktorzy we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Bratoszewicach,
 • Punkt Konsultacyjny dla uczestników Zespołów Przysposobienia Rolniczego,
 • Kursy Traktorzystów.

Szkoła przez wszystkie lata swego funkcjonowania żywo reaguje na zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze. W kolejnych latach rośnie zapotrzebowanie na nowe kierunki kształcenia – w 1984 roku Zespół Szkół w Widzewie zostaje poszerzony o Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, w 1993 roku pojawia się pięcioletnie Liceum Ekonomiczne (w roku 2003 przekształcone w czteroletnie Technikum Ekonomiczne). W 2003 roku otwarte zostają również nowe kierunki kształcenia: Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Architektury Krajobrazu.

12 grudnia 1998 roku Zespół Szkół Rolniczych zostaje przemianowany przez Ministra Rolnictwa na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Taki przywilej spotkał tylko 16 najlepszych szkół rolniczych w Polsce.

Rok 1999 przynosi reformę samorządową. Szkoła w Widzewie przechodzi spod nadzoru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod zarząd Powiatu Pabianickiego. Jednak po 9 latach, od 1 stycznia 2008 roku, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą ponownie zostaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 1 września 2008 roku nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Aktualnie szkoła proponuje uczniom naukę w zawodach:

– technik architektury krajobrazu
– technik organizacji usług gastronomicznych
– technik agrobiznesu
– technik mechanizacji rolnictwa

– kucharz małej gastronomii
– ogrodnik
– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Szkoła oferuje również naukę w systemie zaocznym w Technikum Uzupełniającym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz w Szkole Policealnej w zawodzie technik architektury krajobrazu.