WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Materiały dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu

1. Ankieta dla uczniów ubiegajacych sie o przyjecie do internatudruk ankiety można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół lub w internacie lub pobrac tutaj:

(ankieta – PDF)

– (ankieta – DOC)

2. Oswiadczenie rodziców:

O Ś W I A D C Z E N I E
======================

Wyrażam zgodę na zwalnianie mojego syna/córki:


………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

poza teren internatu wg jego/jej potrzeb. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne wszelkie skutki tej decyzji. Wyjście wychowanka poza teren internatu może nastąpić wyłącznie za zgodą dyżurującego wychowawcy i musi być odnotowane w zeszycie zwolnień. Godzinę wyjścia i powrotu do internatu określa wychowawca.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek rodziców, za zgodą kierownika internatu, powrót do internatu może nastąpić
do godz. 21.00 lub rano do godz. 8.00.

Zgoda dyżurującego wychowawcy na wyjście wychowanka poza teren internatu zależy od jego postępów w nauce i zachowaniu oraz od prawidłowego wykonywania dyżurów porządkowych i innych poleceń wychowawcy.
             

  ………………………                                                                                  ………………..
           data                                                                                   podpis (imię i nazwisko rodzica)